boxed
border
http://dictionnaires-machtotz.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://dictionnaires-machtotz.com/
#004d9d
style4

Les nombres en arménien

LES NOMBRES EN ARMÉNIEN OCCIDENTAL — Հայերէնի մէջ ի՞նչպէս կը գրենք թիւերը

En arménien occidental, les adjectifs numéraux (թուական ածական) sont principalement de trois espèces :

cardinaux (բացարձակ), répondant à la question քանի՞ (combien ?) ;

ordinaux (դասական), répondant à la question քանե՞րորդ (de quel rang ?) ;

distributifs (բաշխական), répondant à la question քանի՞ական (de combien ?).

On trouvera dans le tableau qui suit les nombres cardinaux (բացարձակ թուականներ), ordinaux (դասական թուականներ) et distributifs (բաշխական թուականներ), avec leurs équivalents en français.Nombres cardinaux

Բացարձակ թուականներ

Nombres ordinaux

Դասական թուականներ

Nombres distributifs

Բաշխական թուականներ

1

 մէկ 1(*)  un  առաջին  premier  մէյ մէկ, մէյմէկ, մէկական  un par un

2

 երկու  deux  երկրորդ  deuxième  երկու-երկու, երկերկու, երկուքական  deux par deux

3

 երեք  trois  երրորդ  troisième  երեք-երեք, երեական  etc, …

4

 չորս  quatre  չորրորդ  quatrième  չորս-չորս, չորսական  

5

 հինգ  cinq  հինգերորդ  cinquième  հինգ-հինգ, հինգական  

6

 վեց  six  վեցերորդ  sixième  վեց-վեց, վեցական  

7

 եօթը, եօթն  sept  եօթնեորդ  septième  եօթական  

8

 ութ  huit  ութերորդ  huitième  ութական  

9

 ինը, ինն  neuf  իններորդ  neuvième  իննական  

10

 տասը, տասն  dix  տասներորդ  dixième
 տասը տասը, տասնական  dix par dix

11

 տասնըմէկ, տասնումէկ  onze  տասնըմէկերորդ  onzième  տասնըմէկական  

12

 տասնըերկու  douze  տասնըերկուերորդ  douzième  տասներկուքական  

13

 տասնըերեք  treize  տասնըերեքերորդ  treizième  տասներեքական  

14

 տասնըչորս  quatorze  տասնըչորորդ  quatorzième  տասնըչորսական  

15

 տասնըհինգ  quinze  տասնըհինգերորդ  quinzième  տասնըհինգական  

16

 տասնըվեց  seize  տասնըվեցերորդ  seizième  տասնըվեցական  

17

 տասնեօթը  dix-sept  տասնեօթներորդ  dix-septième  տասնըեօթնական  

18

 տասնութ  dix-huit  տասնութերորդ  dix-huitième  տասնըութական  

19

 տասնըինը  dix-neuf  տասնըիններորդ  dix-neuvième  տասնըիննական  

20

 քսան  vingt  քսաներորդ  vingtième  քսանական  

21

 քսանըմէկ  vingt et un  քսանըմէկերորդ  vingt et unième  քսանըմէկական  

30

 երեսուն  trente  երեսուներորդ  trentième  երեսունական  

40

 քառասուն  quarante  քառասուներորդ  quarantième  քառասունական  

50

 յիսուն  cinquante  յիսուներորդ  cinquantième  յիսունական  

60

 վաթսուն  soixante  վաթսուներորդ  soixantième  վաթսունական  

70

 եօթանասուն  soixante-dix  եօթանասուներորդ  soixante-dixième  եօթանասունական  

80

 ութսուն  quatre-vingts  ութսուներորդ  quatre-vingtième  ութսունական  

90

 իննսուն  quatre-vingt-dix  իննսուներորդ  quatre-vingt dixième  իննսունական

100

 հարիւր  cent  հարիւրերորդ  centième  հարիւրական

200

 երկու հարիւր  deux cents  երկու հարիւրերորդ  deux centième  երկու հարիւրական

500

 հինգ հարիւր  cinq cents  հինգ հարիւրերորդ  cinq centième  հինգ հարիւրական

1000

 հազար  mille  հազարերորդ  millième  հազարական  mille par mille

2000

 երկու հազար  deux mille  երկու հազարերորդ  deux millième  երկու հազարական

104

 տասը հազար  dix mille  տասը հազարերորդ  dix millième
 տասը հազարական

105

 հարիւր հազար  cent mille  հարիւր հազարերորդ  cent millième  հարիւր հազարական

106

 մէկ միլիոն  un million  միլիոներորդ  millionième  միլիոնական 

 

(*) մէկ accentué : մէ՛կ signifie un seul.

Remarque : Le mot զէրօ (zéro) n’est pas un adjectif, c’est un nom.